Privacybeleid | AVA

AVA hecht belang aan uw privacy.

 

AVA PAPIERWAREN NV verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

In deze privacyverklaring verwijzen de begrippen AVAwijwe of ons naar de firma Ava Papierwaren NV met ondernemingsnummer 0404.754.274, die gevestigd is in Brederodestraat 15, 2018 Antwerpen.

 

Gegevens die we over u vergaren

 

We mogen de volgende gegevens over u vergaren en verwerken:

Wanneer u de website www.ava.be (hierna onze Website) bezoekt, kan u worden uitgenodigd om gegevens over u te bezorgen waaronder uw naam, contactgegevens (zoals telefoonnummer en of emailadres) en bestelnummer. We mogen eveneens gegevens verzamelen in verband met uw gebruik van onze Website en gegevens over u uit de e-mails, contactformulieren of brieven die u ons verstuurt.

Verder kunnen we ook persoonsgegevens van u verwerken door uw gebruik van onze Website aan de hand van cookies die op de Website zijn geplaatst. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, zie onze Cookie Policy.

De gegevens die we over u vergaren, worden door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (AVG), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving in België, in elk geval zoals van kracht en van toepassing en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen (hierna collectief Wetgeving inzake Gegevensbescherming genaamd).

 

Gebruik dat gemaakt wordt van uw informatie

We mogen uw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

Uw gegevens laten ons toe om u onze producten en/of diensten voor te stellen en contact met u op te nemen indien nodig in verband met onze producten of diensten. We zullen eveneens de verzamelde gegevens gebruiken en bestuderen om onze activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, voor andere doeleinden (statistieke of analytische) of om ons te helpen om fraude te voorkomen.

Wij mogen uw gegevens gebruiken om contact op te nemen met u om uw mening in verband met onze producten te vragen en om u in te lichten over belangrijke wijzigingen of evoluties van onze Website of onze producten of diensten.

Wanneer u heeft toegestemd, aanvaardt u dat we uw gegevens gebruiken om u in te lichten over onze andere producten en diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben, waaronder de diensten die het voorwerp kunnen uitmaken van direct marketing en wij mogen hiervoor contact met u nemen per brief, telefoon, mobiele berichten (bijvoorbeeld SMS, MMS enz.) en per e-mail.

Wanneer u heeft toegestemd, aanvaardt u dat we uw gegevens aan derden meedelen (waaronder derden die in de feestdecoratie-, creatieve, vrijetijds-, marketing en reclamesector werkzaam zijn) die uw gegevens mogen gebruiken om u informatie te verschaffen omtrent de goederen en diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben (per brief, telefoon, mobiele berichten (bijvoorbeeld SMS, MMS, enz.) en per e-mail) en om ons te helpen om de verzamelde gegevens te bestuderen om onze activiteit en diensten waarover u beschikt te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

Uw e-mailadres en telefoonnummer zullen enkel door onze partners en derden gebruikt worden indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd door het nodige vakje aan te klikken bij het verzamelen van uw gegevens. In ieder geval, indien u niet meer wenst dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of indien u in de toekomst niet meer wenst gesolliciteerd te worden, kan u ons hiervan op ieder moment op de hoogte brengen door een email te sturen naar info@ava.be.

 

Rechtsgrond

 

Uw gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben (bijv. de verwerking van uw bankrekeningnummer om de terugbetaling van een omgewisseld product te kunnen uitvoeren);
 • als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bijv. als we uw gegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden, om de beveiliging van het netwerk en de gegevens te waarborgen of om fraude te voorkomen);
 • als u hiermee heeft ingestemd (bijv. de verwerking van uw gegevens opdat u gecontacteerd mag worden door derden voor marketingdoeleinden).

 

Mededeling van uw gegevens

 

De gegevens die u levert zijn doorgegeven en gestockeerd op onze servers.

Met het oog op de hierboven uiteengezette doeleinden mogen we uw gegevens delen met:

 • onze vestigingen / andere entiteiten binnen de Groep AVA
 • onze zakelijke partners, Tilroy & Prosteps
 • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • banken en verzekeraars;
 • onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten, bv. Qlikview;
 • onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten.

 

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
 • indien de firma AVA Papierwaren NV of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van het Bedrijf één van de overgedragen activa kan zijn;
 • indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van AVA Papierwaren NV, onze klanten of anderen te beschermen.
 • Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.

 

Uw rechten

 

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

 • u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 • indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
 • u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
 • als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
 • u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten.
 • U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar info@ava.be met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel of bel naar de toegewijde dienst op +32 800 177 99. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten het u dan weten.

 

Bewaring van uw gegevens

 

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

 • uw gegevens betreffende uw inschrijving op onze nieuwsbrief, gedurende drie jaar bewaren na het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief of de laatste transactie
 • uw gegevens betreffende de transacties bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar na het voltrekken van de desbetreffende transactie

tenzij:

 • de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of potentieel geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

 

Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?

 

Onze mogelijkheid om onze verplichtingen uit onze overeenkomst met u of de op u toepasselijke wettelijke verplichtingen na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde gegevens over u. Als u ons de gevraagde gegevens dus niet bezorgt of als u ons vraagt om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kan dit inhouden dat wij één of meerdere wettelijke of contractuele verplichtingen schenden.

 

Contactgegevens

 

Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacyverklaring (met inbegrip van uw bovenstaande privacyrechten kunnen gericht worden door een e-mail te sturen naar info@ava.be of door te bellen naar de toegewijde dienst +32 800 177 99.

 

 

Cookiebeleid


Over cookies


Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw toestel worden gedownload wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Website of kunnen ons in staat stellen u als bestaande klant te herkennen wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze Website. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op http//www.allaboutcookies.org en op http://www.youronlinechoices.eu.


U moet onze cookies niet (allemaal) accepteren. Als u onze cookies echter niet accepteert of verwijdert, kan het langer duren voordat sommige delen van onze Website werken en sommige delen zullen nooit goed werken. Meer informatie over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies vindt u in hoofdstuk 4 hieronder.


Welke soorten cookies gebruiken we?


We gebruiken in onze Website sessiecookies (cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten) en permanente cookies (cookies die opgeslagen blijven). Het gaat om:


 • strikt noodzakelijke cookies: cookies die essentieel zijn om u in staat te stellen zich op onze Website te bewegen en de functies ervan te gebruiken;
 • analyse- en prestatiecookies: cookies die informatie verzamelen over hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke webpagina's/functies u het vaakst gaat. Dankzij deze cookies kunnen we de werking van de Website verbeteren;
 • functionaliteitscookies: cookies die de Website in staat stellen om keuzes die u maakt (vb. uw gebruikersnaam, de taal of de regio waarin u zich bevindt) te onthouden en zo betere, persoonlijkere of beter aangepaste functies aan te bieden;
 • targeting cookies of reclamecookies: cookies die worden gebruikt om op basis van een analyse van uw surfgedrag advertenties te leveren die beter aansluiten bij u en uw interesses.Lijst van cookies die gebruikt worden op deze Website


De volgende lijst deelt de cookies die op deze Website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:


1. Google Analytics ([_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv])


Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze Website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze Website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: analyse- en performantiecookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


2. Google Tag manager


Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze Website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze Website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: targeting cookies of reclamecookies


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


3. Google Fonts


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de weergave van de website te verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


4. ZOPIM


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de chatfunctionaliteit op de website beschikbaar te maken.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Zopim opgeslagen op servers. Voor meer informatie bezoekt u best  https://www.zendesk.com/company/policies-procedures/.


5. NewRelic


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de stabiliteit en performantie van de website op te volgen.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Zopim opgeslagen op servers. Voor meer informatie bezoekt u best  https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy


6. Tilroy


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de werking van de website te garanderen (cfid en cftoken).


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website opgeslaan (lokaal)Configuratie van de cookie-instellingen


Cookie-instellingen kunnen per browser verschillen. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld nadere richtlijnen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Akkoord met ons gebruik van cookies – wijzigingen aan ons cookiebeleid


Door deze Website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit cookiebeleid hebt gelezen en dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven).


We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in het cookiebeleid zijn. Als u deze Website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit cookiebeleid, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Dit cookiebeleid is het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.


Contactgegevens


Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid moeten worden gericht per e-mail aan info@ava.be of telefonisch aan +32 800 177 99.