Privacybeleid | AVA

AVA hecht belang aan je privacy.


AVA PAPIERWAREN NV verbindt zich ertoe om jouw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen of die jij aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

In deze privacyverklaring verwijzen de begrippen AVAwijwe of ons naar de firma Ava Papierwaren NV met ondernemingsnummer 0404.754.274, die gevestigd is in Kapelanielaan 6, 9140 Temse

Dit Beleid inzake Online Privacy (“het Beleid”) vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over jou verzamelen of die jij aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van jouw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als je naar www.ava.be gaat, accepteert en aanvaard je de praktijken die in dit Beleid beschreven staan.

Ons beleid omvat de volgende punten:


Gegevens die we over jou vergaren


We zullen de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:


 • Gegevens die jij aan ons verstrekt:

Dat zijn gegevens over jou die jij aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op www.ava.be (hierna onze website genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die jij ons verstrekt, wanneer je een online contactformulier invult, je registreert op de website, intekent op de nieuwsbrief, enz. Tot de gegevens die jij ons geeft, behoren onder andere jouw naam, contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of emailadres) en bestelnummer.

 • Gegevens die we over jou verzamelen.

Bij elk van jouw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:

 • Technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om jouw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
 • De identificatie van jouw toestel;
 • Gegevens over jouw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die je bekeken of opgezocht hebt, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze klantendienst.


 • Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

Dit zijn gegevens die wij over jou ontvangen als je een andere website dan de onze gebruikt die adverteert of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken.


Cookies


Onze website  maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om jou een goede ervaring te bieden wanneer je op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons cookiebeleid onderaan deze pagina


Gebruik dat gemaakt wordt van jouw informatie


We gebruiken de gegevens die we over jou hebben, op de volgende manieren:


 • Gegevens die je ons verstrekt:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

 • onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met jou gesloten hebben, en om jou de informatie en diensten te verstrekken die jij aan ons vraagt;
 • je informatie te geven over andere diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diensten die je al gebruikt hebt of waarover je al vragen gesteld hebt;
 • jouw vacature te bestuderen en te beoordelen;
 • je informatie te geven over goederen en diensten waarvoor je volgens ons belangstelling zou kunnen hebben;
 • je op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;
 • te garanderen dat de inhoud van onze website op de voor jou en je computer/toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;
 • om onze activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen;
 • voor statistische en analytische doeleinden.


 • Gegevens die we over jou verzamelen.

We zullen deze gegevens gebruiken:

 • om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
 • om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor jou en je computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
 • om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van jouw dienst, als je hiervoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden;
 • om de effectiviteit van de advertising die we aan jou en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om jou relevante advertenties te leveren;
 • om aan jou en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij jou of bij hen belangstelling kan bestaan.


 • Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die jij ons geeft, en gegevens die we over jou verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om de effectiviteit van de advertenties die we aan jou en anderen leveren, te meten of te begrijpen of om jou relevante advertenties aan te leveren;
 • om aan jou en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij jou of bij hen belangstelling kan bestaan.


Rechtsgrond


Je gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben (bijv. de verwerking van een bankrekeningnummer om de terugbetaling van een omgewisseld product te kunnen uitvoeren);
 • als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;
 • als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover jow fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bijv. als we jouw gegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden, om de beveiliging van het netwerk en de gegevens te waarborgen of om fraude te voorkomen);
 • indien je hiermee akkoord bent gegaan (bijv. de verwerking van jow gegevens opdat je gecontacteerd mag worden door derden voor marketingdoeleinden)).


Mededeling van jouw gegevens


Je gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om jouw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

 • onze vestigingen / andere entiteiten binnen de AVA-groep;
 • onze zakelijke partners, bv. Tilroy, Prosteps en andere derden die werkzaam zijn in de feestdecoratie-, creatieve, vrijetijds-, marketing en reclamesector;
 • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • banken en verzekeraars;
 • onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten, bv.Qlikview;
 • onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
 • dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google


We zullen jouw gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we jouw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
 • indien AVA Papierwaren NV of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij jouw persoonsgegevens één van de overgedragen activa kan zijn;
 • indien we ertoe verplicht zijn om jouw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van AVA Papierwaren NV, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.


Jouw rechten


Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over jou bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder in punt 12 uiteengezet:

 •  je hebt recht op toegang tot de gegevens die wij over jou bewaren - dit is omdat wij willen dat je op de hoogte bent van de gegevens die wij over jou hebben, en om je in staat te stellen na te gaan of wij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 •  je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van jouw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij jouw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 •  indien jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om de verbetering van je gegevens te vragen;
 • je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat je gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
 • je hebt het recht bij je nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij jouw gegevens behandelen of verwerken;
 • als onze verwerking van jouw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere je recht om je toestemming in te trekken voor het gebruik van je gegevens ten behoeve van direct marketing;
 • je hebt het recht om je gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat je deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als je met een andere leverancier wilt werken, kan je jouw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe leverancier overplaatsen.


Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar [email protected] met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel of bel naar +32 800 177 99. Wij zullen je verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van je verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op je verzoek te reageren, komen we naar jou terug en laten je dat weten.


Je account/gegevens laten verwijderen


Je hebt het recht om ons te vragen alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen. Wanneer je een verzoek stuurt naar [email protected] om je account te verwijderen, gaan wij voor jou aan de slag. We verwijderen alle gegevens die naar jou leiden, behalve de gegevens die we op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

We kunnen je verzoek niet inwilligen als er nog openstaande facturen of bestellingen zijn op dit account of wanneer we op grond van de wet je persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. We verwijderen ook al je gegevens als je gedurende 7 jaar niet meer ingelogd bent geweest.


Veiligheid van de verzamelde gegevens


We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor jou te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die jij aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden. Wanneer wij je een wachtwoord gegeven hebben (of als jij een wachtwoord gekozen hebt) waarmee je toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze website, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen je om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen.


Bewaring van jouw gegevens


De gegevens die wij over jou hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Jouw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Beleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

 • jouw gegevens betreffende je inschrijving op onze nieuwsbrief, gedurende drie jaar bewaren na het moment van je inschrijving op de nieuwsbrief of de laatste transactie;
 • jouw gegevens betreffende de transacties bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar na het voltrekken van de desbetreffende transactie

tenzij:

 • de verwerking van jouw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij jouw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij jouw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.


Wat gebeurt er als je de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als je vraagt dat we de verwerking van jouw gegevens stopzetten?


Onze mogelijkheid om:

 • onze verplichtingen uit onze overeenkomst met jou of
 • de op jou toepasselijke wettelijke verplichtingen

na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde gegevens over jou. Als je ons de gevraagde gegevens dus niet bezorgt of als je ons vraagt om de verwerking van jouw gegevens stop te zetten, kan dit inhouden dat wij één of meerdere wettelijke of contractuele verplichtingen schenden.


Externe websites


Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dien je ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Beleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid. Controleer dit Beleid voordat je gegevens naar deze websites stuurt.


Toestemming voor de verzameling en het gebruik van jouw gegevens – veranderingen aan ons beleid


Door deze website te gebruiken, erken je dat je de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en dat je instemt met het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan jou worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als je deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Beleid, betekent dit dat je die wijzigingen accepteert. Dit Beleid is het laatst bijgewerkt op 19 juni 2018.


Contactgegevens


Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacyverklaring (met inbegrip van jouw bovenstaande privacyrechten) kunnen gericht worden door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te bellen naar de toegewijde dienst +32 800 177 99.

 

Cookiebeleid


Over cookies


Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw toestel worden gedownload wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Website of kunnen ons in staat stellen u als bestaande klant te herkennen wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze Website. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op http//www.allaboutcookies.org en op http://www.youronlinechoices.eu.


U moet onze cookies niet (allemaal) accepteren. Als u onze cookies echter niet accepteert of verwijdert, kan het langer duren voordat sommige delen van onze Website werken en sommige delen zullen nooit goed werken. Meer informatie over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies vindt u in hoofdstuk 4 hieronder.


Welke soorten cookies gebruiken we?


We gebruiken in onze Website sessiecookies (cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten) en permanente cookies (cookies die opgeslagen blijven). Het gaat om:


 • strikt noodzakelijke cookies: cookies die essentieel zijn om u in staat te stellen zich op onze Website te bewegen en de functies ervan te gebruiken;
 • analyse- en prestatiecookies: cookies die informatie verzamelen over hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke webpagina's/functies u het vaakst gaat. Dankzij deze cookies kunnen we de werking van de Website verbeteren;
 • functionaliteitscookies: cookies die de Website in staat stellen om keuzes die u maakt (vb. uw gebruikersnaam, de taal of de regio waarin u zich bevindt) te onthouden en zo betere, persoonlijkere of beter aangepaste functies aan te bieden;
 • targeting cookies of reclamecookies: cookies die worden gebruikt om op basis van een analyse van uw surfgedrag advertenties te leveren die beter aansluiten bij u en uw interesses.Lijst van cookies die gebruikt worden op deze Website


De volgende lijst deelt de cookies die op deze Website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:


1. Google Analytics ([_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv])


Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze Website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze Website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: analyse- en performantiecookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


2. Google Tag manager


Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze Website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze Website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: targeting cookies of reclamecookies


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


3. Google Fonts


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de weergave van de website te verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


4. ZOPIM


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de chatfunctionaliteit op de website beschikbaar te maken.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Zopim opgeslagen op servers. Voor meer informatie bezoekt u best  https://www.zendesk.com/company/policies-procedures/.


5. NewRelic


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de stabiliteit en performantie van de website op te volgen.


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Zopim opgeslagen op servers. Voor meer informatie bezoekt u best  https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy


6. Tilroy


Doel: Deze cookies worden gebruikt om de werking van de website te garanderen (cfid en cftoken).


Eigenaar van de cookie: derde partij


Type cookie type: functionaliteitscookie


Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website opgeslaan (lokaal)Configuratie van de cookie-instellingen


Cookie-instellingen kunnen per browser verschillen. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld nadere richtlijnen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Akkoord met ons gebruik van cookies – wijzigingen aan ons cookiebeleid


Door deze Website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit cookiebeleid hebt gelezen en dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven).


We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in het cookiebeleid zijn. Als u deze Website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit cookiebeleid, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Dit cookiebeleid is het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.


Contactgegevens


Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid moeten worden gericht per e-mail aan [email protected] of telefonisch aan +32 800 177 99.

Cookiebeleid


Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder je voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Cookie voorkeuren beheren

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om je cookies voorkeuren door te geven. Je kan hier nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [email protected] of per post naar AVA Kapelanielaan 6, 9140 Temse, België.

Meer informatie over cookies vind je ook op: https://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: https://www.youronlinechoices.eu/.